Teaching

Teaching

Winter term/Zimní semestr

LRR/ZCHV – Základy Chemických Výpočtů; 1. ročník bakalářského studia

Cílem je si zopakovat a prohloubit znalost základních chemických výpočtů a chemického názvosloví. Seminář věnovaný základům chemických výpočtů. Hmotnost atomů a molekul, názvosloví chemických sloučenin, určení chemického vzorce, výpočty z chemických rovnic. Složení roztoků (procentová a látková koncentrace), směšování, ředění, oxidačně redukční reakce, výpočet pH, tlumivé roztoky.

OCH/COS – Chemie Organokovových Sloučenin; Magisterské studium

Úvod do organických reakcí organokovových sloučenin. Porozumění reakčních mechanismů reakcí katalyzovaných pomocí homogenních katalyzátorů používaných při organické syntéze (např. cross coupling, metathese olefinů, asymetrická hydrogenace, atp.). Při výuce bude kladen důraz na pochopení vlastností tranzitních kovů a jejich interakcí s organickými substráty a funkčními skupinami stejně jako jejich vliv na průběh chemických transformací.

OCH/OOS – Organometallics in Organic Synthesis (Organokovy v Organické Syntéze); MSc program – in English (Magisterské studium – anglický studijní program)

Cílem přednášky je podat přehled o chemických vlastnostech a syntetických aplikacích organokovových sloučenin a komplexů. Zvláštní místo je věnováno kovům a komplexům kovů obsažených ve skupinách 2, 4-6, a 11-13. Diskuze bude zaměřena na vliv oxidačních stavů, poloměrů, a valenčních vlastností u organokovových sloučenin, v souvislosti s chemo- a stereoselektivitou chemických přeměn. Oficiální jazyk – angličtina.

Summer term/Letní semestr

LRR/CHNPA – Chemistry of Natural Compounds (Chemie přírodních látek); MSc program – in English (Magisterské studium – anglický studijní program)

OCH/BBS – Biosyntéza a biomimetická syntéza přírodních látek; Magisterské studium

Cílem předmětu je představit studentům stručný přehled primárního metabolismu, enzymatických reakcí a chemie kofaktorů při enzymatických reakcích a ukázka způsobu tvorby hlavních tříd sekundárních metabolitů: šikimátové deriváty, alkaloidy, mastné kyseliny, polyketydy a isoprenoidy. V mnoha případech porozumění jednotlivým reakčním krokům z mechanistického hlediska organické chemie umožnilo navrhnout lepší modely popisující metabolické cesty a enzymatické reakce. Stejným způsobem izolace a strukturní určení izolovaných sekundárních metabolitů se zajímavými biologickými vlastnostmi vedlo k navržení nových reakčních metod, katalyzátorů či sekvencí, které „imitují“ různé enzymatické reakce či metabolické dráhy.
Biomimetický přístup v syntéze komplexních organických látek tak imituje enzymatické a neenzymatické transformace využívané při biosyntéze metabolitů a jejich derivátů. Cílem je ukázat studentům, že naše porozumění reakčním mechanismům mnoha z těchto biotransformací nám umožnilo navrhnout nové katalyzátory/reagenty, které nám umožnily připravit jak tyto přírodní produkty, jejich syntetické deriváty tak i látky pouze vzdáleně strukturně podobné přírodním látkám.

OCH/STR – Struktura a reaktivita; Magisterské studium

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat jejich znalosti z oblasti stereochemie (uspořádání atomů v molekulách v 3D prostoru), reakčních mechanismů (popis průběhu organických reakcí) a fyzikální chemie na analýzu organických molekul v kontextu jejich reaktivity. V rámci předmětu je student veden k tomu, aby si uvědomil, že v organické chemii jsou veškeré procesy v rovnováze. Na základě tohoto základního postulátu následně rozvíjí svoje pochopení analýzy reaktivity organických substrátů na základě znalostí základů kinetiky a termodynamiky, základů statistické a dynamické stereochemie a konformační analýzy. Při výuce bude kladen důraz zejména na pochopení elektronických a sterických vlivů jednotlivých funkčních skupin na strukturu organických molekul v kontextu jejich reaktivity.

OCH/OOS – Organometallics in Organic Synthesis (Organokovy v Organické Syntéze); MSc program – in English (Magisterské studium – anglický studijní program)
Druhý semestr je zaměřen na uvedení do světa přechodných kovů. Vliv přechodných kovů a jimy katalyzovaných reakcí na organickou syntézu, a syntézu přírodních látek, bude probráno. Užitečnost těchto transformací bude demonstrována na vybraných syntézách několika komplexních přírodních produktů.
Témata probíraná v těchto dvou semestrech nejsou nijak propojena a jsou na sobě nezávislá.
Lecture is given in English.